141. Làm sao để Admin lọc số trùng trước khi đưa lên hệ thống?

1. Truy cập vào tài khoản Admin

3. Hộp thoại Import contact hiện lên:

  • Bấm Tải mẫu excel

  • Nhập đầy đủ các trường thông tin trên mẫu excel vừa tải: Họ tên khách hàng, Số điện thoại, Tin nhắn, Tên sản phẩm, Tác nghiệp, Tên landing

  • Bấm nút chọn file, chọn đúng file vừa nhập thông tin, sau đó bấm nút Upload

4. Trên màn hình Import excel:

  • Chọn "Xóa trùng excel"

  • Chọn "Xóa trùng hệ thống"

5. Sau đó bấm nút Hoàn tất import.

Last updated