143. Khi nhân viên CSKH nghỉ thì làm thế nào để tắt nhận dữ liệu của CSKH đó

Khi tắt nhận dữ liệu của tài khoản CSKH, dữ liệu vẫn chia cho về cho nhân viên CSKH đó thì ta cần vào mục 1.2 Nhân sự --> Danh sách nhân viên để khóa tài khoản CSKH. Khi khóa tài khoản CSKH thì số sẽ không chia về cho nhân viên đó nữa.

Last updated