59. Làm sao để xóa nguồn đã tạo trong mục 2.5.1

Trường hợp đơn vị muốn xóa nguồn đã tạo tại mục 2.5.1 thì sẽ có 1 số lưu ý:

1. Các data đã về từ nguồn đó sẽ vẫn giữ nguyên tên nguồn đó tại lịch sử

2. Để thực hiện xóa nguồn thì đầu tiên khách hàng cần tổng hợp lại các nguồn cần xóa vào 1 file sau đó vui lòng liên hệ với nhân viên kinh doanh đang hỗ trợ để xác nhận yêu cầu sau đó email lại theo hướng dẫn của nhân viên kinh doanh để có thể thực hiện xóa.

Tiêu đề mail: Hỗ trợ Xóa source đơn vị - Đơn vị

Nội dung email:

Gửi Pushsale team,

Tôi là.... Đại diện cho đơn vị..... SĐT..... và email cá nhân đăng ký trong hợp đồng 2 bên là......

Tôi đại diện yêu cầu xóa source đơn vị

Các source cần xóa: ................

Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về vấn đề này trước nhân sự 2 bên

Last updated