1.9 Thiết lập chiết khấu, COD

Thiết lập chiết khấu đơn hàng và mức phí hỗ trợ vận chuyển theo tổng giá trị đơn hàng. Khi có đơn hàng, hệ thống sẽ tự động cập nhật theo các thiết lập này.

Thiết cập chiết khấu:

  1. Vào menu thả xuống --> Hệ thống --> Thiết lập chiết khấu, COD hoặc vào menu dọc truy cập 1. Quản trị đơn vị --> 1.9 Thiết lập chiết khấu COD

  2. Nhấn Thêm tại cột Danh sách chiết khấu để thêm các mức chiết khấu

Có 2 cách tích chiết khấu:

  • Phần trăm giá trị đơn hàng

  • Chiết khấu tiền trực tiếp

3. Nhấn Lưu

Thiết cập COD:

  1. Truy cập mục Thiết lập chiết khấu, COD

  2. Nhấn Thêm tại cột Danh sách chi phí COD

  • COD thu của khách là tiền dịch vụ COD đơn vị bán sẽ thu của khách khi giao hàng.

  • Nếu muốn miễn phí ship cho tất cả các đơn hàng có giá trị (đã trừ chiết khấu) từ 1.000.000 trở lên thì điền COD thu của khách là 0

  • Nếu muốn thu đồng giá COD là 20.000 đối với tất cả các đơn hàng có giá trị (đã trừ chiết khấu) từ 500.000 trở lên thì điền COD thu của khách là 20.000

  • Để thiết lập COD đồng giá chính xác nhất bạn nên để Giá trị đơn hàng từ 0 VNĐ (trở lên) (trường hợp đơn 0 đồng)

3. Nhấn Lưu

Thay đổi về thiết lập: Chuyển COD hỗ trợ khách => COD thu của khách

Last updated