23. Làm thế nào để sale lên đơn tick được trạng thái dễ vỡ của giao hàng tiết kiệm

Bước 1: Kết nối với đơn vị vận chuyển tại mục 5.1 với những đơn vị sử dụng kho và 1.4 với những đơn vị không sử dụng tính năng kho (Hướng dẫn https://docs.pushsale.vn/huong-dan/kho/5.2-quan-ly-kho/1.-danh-sach-kho/2.-ket-noi-kho-voi-don-vi-giao-van) Bước 2: Lựa chọn hình thức Giao hàng tiết kiệm, tại mục Nhãn đơn hàng lựa chọn Dễ vỡ

Bước 3: Bấm Lưu

Khi lựa chọn tính năng thì mặc định tất cả các đơn sẽ ăn theo. Nếu đơn vị chỉ có nhu cầu đi 1,2 đơn thì cần lọc riêng những đơn đó, thao tác đăng đơn xong thì quay lại bỏ tính năng và Lưu

Last updated