1.15 Thương mại điện tử (Tiktok)

Liên kết kho của Pushsale với tài khoản Tiktokshop để sản phẩm của Pushsale đồng bộ lên Tiktokshop, các đơn của tiktokshop sẽ được đẩy về Pushsale.

Last updated