Làm thế nào để thiết lập cấu hình chia số cho đơn vị

Admin đơn vị toàn quyền thiết lập các cấu hình chia số cho đơn vị, sau khi thiết lập, số về từ các nguồn sẽ mặc định chia số như cấu hình.Cách thức thực hiện như sau

Cách thức thực hiện như sau Bước 1: Cấu hình ca làm việc. Xem tại đây Bước 2: Cấu hình ca làm việc cho nhân viên. Xem tại đây Bước 3: Cấu hình chia số. Xem tại đây Bước 4: Cấu hình nguồn dữ liệu. Sử dụng tài khoản Admin hoặc Marketing. Vào 2.4.1 Kết nối landing Chọn nguồn dữ liệu cần gán Cấu hình chia số. Thao tác chỉnh sửa nguồn

Tại đây chọn Cấu hình chia số cần gán

Lưu ý: Khi sử dụng Cấu hình chia số cho nguồn dữ liệu, trường thông tin Sản phẩm Ưu tiên Sale sẽ không ăn (bị ẩn khỏi màn hình chỉnh sửa source).

Last updated