Giới hạn Source tự động từ Facebook

1. Giới hạn mặc định source tạo tự động:

 • Mặc định là 1000 source. Nếu đến source số 1001 thì source đó sẽ được tự động chuyển thành source của Fanpage Facebook.

 • Nếu muốn thay đổi giới hạn source thì gửi yêu cầu cho Admin Pushsale để thay đổi thiết lập.

2. Xóa Source tự động tại 2.4

3. Hệ thống mặc định tích Cho phép post sử dụng source của Fanpage và không thể bỏ tích.

4. Quá giới hạn Source thì sẽ có thông báo tại 2.5.3

 • Với số lượng Source tự động tạo quá giới hạn thiết lập mặc định thì tại mục 2.5.3 sẽ hiển thị thông báo.

 • Với trường hợp source tự động của đơn vị đã quá giới hạn thiết lập thì khi có contact về từ bài Post tại cột Landing sẽ hiển thị mặc định là tên của source Fanpage thay vì tên của source tự động.

Một số lưu ý khi xóa source tự động:

 • 2.1: Mất tên source tự động (thành source trắng) nhưng vẫn hiển thị số contact + doanh số + tỉ lệ chốt

 • 9.8: Vẫn tính doanh số cho marketing

 • 9.10: Vẫn tính doanh số cho marketing

 • 9.12: Vẫn tính doanh số cho marketing

 • 9.13: Vẫn tính doanh số cho marketing

 • 2.4: Không còn source tự động, nhưng số về từ post này vẫn sẽ tự động gán cho source fanpage

 • 4.1: Không còn source tự động, nhưng số về từ post này vẫn sẽ tự động gán cho source fanpage

 • 4.2: Không còn source tự động, nhưng số về từ post này vẫn sẽ tự động gán cho source fanpage

 • 2.9: Không còn source tự động, nhưng số về từ post này vẫn sẽ tự động gán cho source fanpage

Update 3/2021

Last updated