1. CEO dashboard

Tổng hợp báo cáo hiệu quả làm việc của từng nhân viên ở các bộ phận.

Định nghĩa các kiểu ngày trong báo cáo xem tại đây

2. Chọn Sau chiết khấu hoặc Trước chiết khấu

3. Lựa chọn khoảng thời gian muốn theo dõi và bấm "Tìm kiếm"

% Hoàn = Đã hoàn / Tổng giao % Hủy= ( Hủy vận đơn + Hủy đăng đơn)/ Tổng chốt Trong đó: Nếu lọc trong 5.1 Tổng chốt= Tất cả Tổng giao= Tổng chốt- [Chờ vận đơn] - [Giao ngay] - [Hoãn giao hàng] - [Hủy vận đơn] - [Hủy đăng đơn]- [ Không lấy được hàng]

Lưu ý: Khi xem báo cáo chọn kèm bộ lọc Sản phẩm thì Doanh số = doanh số của riêng sản phẩm lọc Số lượng= số lượng của riêng sp lọc

User bị xóa mà không phát sinh doanh số không hiển thị trên báo cáo

Các trường hợp user hiển thị trên báo cáo:

  • Bị xóa mà phát sinh doanh số trong thời gian được chọn

  • Không bị xóa và phát sinh doanh số

  • Không bị xóa và không phát sinh doanh số

Last updated