2.5 Kết nối facebook

Kết nối với tài khoản quảng cáo Facebook và Fanpage. Tự động lấy các số điện thoại và đơn hàng về Pushsale.vn.

2. Danh sách tất cả các nguồn kết nối dữ liệu được hiển thị

Updated 04/2020

Giới hạn source tự động từ Facebook

  1. Giới hạn mặc định source tạo tự động:

  • Mặc định là 1000 source. Nếu đến source số 1001 thì source đó sẽ được tự động chuyển thành source của Fanpage Facebook.

  • Nếu muốn thay đổi thì gửi yêu cầu cho Admin Pushsale để thay đổi thiết lập.

2. Xóa Source tự động tại 2.4

Update 11/3/2021

Last updated