1.15.2 Danh sách sản phẩm

2. Chọn kho và shop đã kết nối (chọn kho áp dụng với đơn vị kết nối kho với Shopee)

3. Nhấn button Đồng bộ từ Shopee để hiển thị các sản phẩm từ Shopee với Pushsale

Hiển thị màn hình popup:

  • Chọn sản phẩm tương ứng cần kết nối từ Pushsale

  • Đồng bộ giá: đồng bộ giá từ Pushsale sang Shopee (có thể bỏ qua nếu không muốn đồng bộ)

  • Đồng bộ số lượng: đồng bộ số lượng từ Pushsale sang Shopee (có thể bỏ qua nếu không muốn đồng bộ)

  • Nhấn cập nhật liên kết để liên kết sản phẩm thành công

5. Trạng thái kết nối

  • OK: kết nối thành công

  • Wait: chờ duyệt từ Shopee

  • Error: kết nối thất bại (cần kiểm tra lại sản phẩm hoặc giá)

Lưu ý:

  • Nếu không kết nối thành công sản phẩm với Shopee thì không thể đồng bộ đơn từ Shopee và Pushsale

  • Kết nối sản phẩm mã sản phẩm không được chứa: Dấu cách, tiếng việt có dấu, kí tự đặc biệt

Last updated