Sale lên đơn thủ công như nào?

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin của KH sau đó chọn “nguồn” đúng với nguồn marketing tương ứng.

Bước 3: Nhấn “chốt đơn” xong là đã tạo thành công đơn thủ công với đúng nguồn mà sale muốn chọn.

Last updated