Cập nhật tính năng tháng 11/2021

Ngày 10/11/2021

Phiếu nhập/xuất kho thêm hai tính năng: - Reset số lượng về 0 đối với các sản phẩm có số lượng âm - Cộng tồn kho đối với sản phẩm có số lượng nhỏ hơn thiết lập

Ngày 15/11/2021

  1. Cập nhật trạng thái giao hàng, đối soát bằng excel cho phép cập nhật theo mã vận đơn

  2. Thêm cấu hình cho phép xem tin nhắn nội bộ của các đơn cùng số điện thoại. Cấu hình này do admin pushsale thiết lập cho từng đơn vị.

  3. Sử dụng Google Authen. Cấu hình này do admin pushsale thiết lập cho từng đơn vị.

  4. Cho phép UnitAdmin thu hồi contact theo bộ lọc. Cấu hình này do admin pushsale thiết lập cho từng đơn vị.

Ngày 17/11/2021

  1. Báo cáo 2.8.2 Quyền Leader có thể xem được all nhóm mà mình làm lead ( không cần chọn 1 nhóm cụ thể) Như báo cáo 2.1

  2. Thêm chọn nhóm marketing nhanh, nút refresh danh sách marketing khi thêm thành viên mới ,sửa, xóa, vào nhóm markting

  3. Báo cáo doanh số 8.5.7 8.5.8 lọc theo đơn vị vận chuyển

  1. Bộ lọc Kiểu ngày bỏ kiểu ngày Chuẩn Pushsale đối với báo cáo 4.5.3

Ngày 18/11/2021

Bổ sung kết nối với đơn vị giao hàng Holaship Hướng dẫn chi tiết tại đây

Ngày 29/11/2021

Bổ sung bộ lọc chọn team sale tại 1.5 để phân bổ data theo nhóm

Last updated