Làm thế nào để sử dụng nhiều Shop / Địa chỉ trên Phiếu gửi hàng trong khi chỉ có 1 địa chỉ lấy hàng

Video hướng dẫn: Xem Tại đây

1. Vào mục 5.2.1 Danh sách kho

3. Chọn ô In đơn người gửi -> Điền thông tin muốn xuất hiện trên phiếu gửi hàng

Last updated