3. Kết nối website

Kết nối trực tiếp với Website của doanh nghiệp

PUSHSALE CHỈ HỖ TRỢ KẾT NỐI WEBSITE TRỰC TIẾP VỚI KỸ THUẬT VIÊN. ĐƠN VỊ VUI LÒNG CUNG CẤP CONTACT KỸ THUẬT VIÊN KHI CÓ NHU CẦU KẾT NỐI WEBSITE

3. Điền thông tin để tạo nguồn mới

 • Loại kết nối: Website

 • Tên nguồn dữ liệu: Tên của website

 • Url nguồn dữ liệu: đường dẫn về website

 • Kênh quảng cáo: Phân biệt các kênh chạy quảng cáo

 • Sản phẩm: Phân quyền sản phẩm được chạy

 • Ưu tiên sale: Phân quyền sale được chia data

 • Url API: Mã kết nối với form của Ladipage (Sau khi điền đầy đủ thông tin hệ thống sẽ tự sinh ra)

 • Nhập thủ công: Cho phép sale lựa chọn nguồn này khi lên đơn thủ công

 • Duyệt: Admin xác nhận nguồn này, thì dữ liệu mới được chia về cho các sale

 • Sử dụng woocommerce: Nếu đơn vị dùng Wordpress cần sử dụng woocommerce (một plugin thương mại điện tử mã nguồn mở cho WordPress), khi tick vào sẽ tự động sinh Url API mới để cấu hình bên web

4. Bấm nút Kết nối để vào copy HTML

Người dùng có thể thay đổi giao diện của Form ngay tại Pushsale như hình bên dưới

5. Nhúng mã vào Website

Nếu không có kỹ thuật xử lý việc gán mã vào thẻ head/foot có thể copy cả 3 đoạn mã trên liền nhau và nhúng vào vị trí muốn hiển thị form

6. Truy cập tài khoản Admin để duyệt cấu hình nguồn dữ liệu

Trường hợp khách hàng không muốn sử dụng Form Đăng Ký được tạo bởi Pushsale, hệ thống cung cấp API như sau.

[pushsale_lading_api]?name=[ten_khach_hang]&phone=[so_dien_thoai]&message=[tin_nhan]&t1=[thong_tin_khac]&t2=[thong_tin_khac2]

Trong đó: Phương thức GET

 • name * : tên khách hàng

 • phone *: số điện thoại

 • message *: tin nhắn

 • Link: Đường dẫn

 • date: Ngày tháng

 • address: Địa chỉ

 • country: Quốc gia

 • state: Bang

 • district: Quận/ huyện

 • ward: Phường/ xã

 • products: Chọn 1 sản phẩm

 • quantity: Số lượng

 • utm_source

 • utm_medium

 • utm_campaign

 • utm_agent

 • utm_channel

 • utm_content

 • utm_term

 • ip

 • singlechoice

 • multiplechoice

 • Các thông tin phía sau sẽ được nối vào message dạng ";"

Ví dụ:

https://pushsale.vn/ld-api/lid/3304/sc/95876?name=test_so&phone=09811223344&message=tin_nhan&ma_sp=S11&so_luong=12

Data trả về khách dạng chuỗi JSON như sau:

{
 "TotalRecord": 0,
 "Data": "{\"message\":\"tin_nhan; addtion\",\"Id\":2824990,\"name\":\"test_so\",\"phone\":\"09811223344\"}",
 "Data2": null,
 "Message": " | Create_From_Landing:359.7438 | GetBy_PhoneNumber:121.6265 | Send_To_Sale_First_Task:226.9275 | ReceiveData:920.5213",
 "Success": true
}

File API mẫu kết nối:

Last updated