3. Danh sách bài post Facebook

Hiển thị tất cả danh sách các bài post đã được đồng bộ về hệ thống (Bằng phương pháp tự động và thủ công)

2. Người dùng có thể tìm kiếm các bài post theo nhiều cách khác nhau, hoặc kết hợp các cách với nhau:

  • Tìm kiếm theo PageID, PostID, Mô tả

  • Lọc theo một hay nhiều Page

  • Lọc theo đã gắn Source hoặc chưa gắn Source

Sau đó bấm Tìm kiếm

Nếu bài post chưa được gắn source thì contact từ comment trong bài post đó sẽ không thể tự động tạo trong Hồ sơ khách hàng, nhưng vẫn hiển thị trong mục 2.8 Chat Facebook

4. Nếu bỏ tích ô Sử dụng thì tất cả contact trong bài post đó sẽ không về hệ thống Pushsale

Updated 04/2020

Last updated