Làm sao để đánh giá hiệu quả kinh doanh chung của cả doanh nghiệp ?

Video hướng dẫn: Xem Tại đây

1. Vào mục 8.5.2 CEO Dashboard V2 -> Chọn khoảng thời gian cần xem -> Bấm tìm kiếm

2. Đối với Sale: Xem doanh số và tỉ lệ chốt

Đối với Marketing: Xem ngân sách của marketing và ngân sách/doanh số

Tips:

CEO nên xem báo cáo này đều đặn để theo dõi sự biến động của các chỉ số, qua đó biết doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả hơn hay kém hơn

Last updated