9.2.3 Quản lý tin nhắn mẫu

Pushsale cung cấp tính năng cho phép đơn vị có thể tạo các mẫu tính nhắn cho riêng doanh nghiệp đó

Last updated