1. Thống kê trưởng nhóm

Hệ thống cung cấp bảng thống kê theo dõi hiệu quả theo nhóm Marketing

Định nghĩa các kiểu ngày trong báo cáo xem tại đây

2. Lựa chọn khoảng thời gian muốn theo dõi, các bộ lọc liên quan và bấm "Tìm kiếm"

Bộ lọc kiểu ngày có thể tìm hiểu thêm tại 6.3.1.2 Định nghĩa kiểu ngày

3. Lựa chọn bộ lọc sản phẩm muốn theo dõi, các bộ lọc liên quan và bấm "Tìm kiếm"

 • Bộ lọc cho phép lọc ngân sách, số contact, số chốt đơn, doanh số, tỉ lệ chốt đơn theo từng sản phẩm.

Theo dõi 17 chỉ số đo lường hiệu quả của nhân viên marketing

Đối với khách hàng mới:

 • Ngân sách: Ngân sách để có được số contact trong khoảng thời gian được chọn

 • Số Contact: Số contact khách hàng mới nhận được trong khoảng thời gian được chọn

 • Giá Contact: Chi phí bỏ ra để đem về số contact

 • Số Chốt đơn: Số lượng đơn chốt với khách hàng trong khoảng thời gian được chọn

 • Tỉ lệ chốt đơn: Số đơn chốt/Số contact

Tỉ lệ chốt đơn có thể lớn hơn 100% do được tính dựa trên số đơn chốt trong ngày. Ví dụ ngày 2/1 bạn sale 1 nhận được 10 contact và chốt được 15 đơn do có cả contact cũ từ ngày 1/1 thì tỉ lệ chốt đơn = (15/10)*100% =

 • Doanh số: Doanh số được tính khi sale chốt đơn (chưa phải doanh số thực tế)

 • Ngân sách/Doanh số

 • Ngân sách/Doanh số đã chiết khấu

Đối với khách hàng cũ:

 • Doanh số: Doanh số được tính khi sale chốt đơn (chưa phải doanh số thực tế)

Tổng chung:

 • Doanh số tạm tính = Doanh số khách hàng mới + Doanh số khách hàng cũ

 • Ngân sách/Doanh số

 • Phí COD: Tổng giá trị phí COD của tất cả các đơn hàng

 • Hỗ trợ COD: Tổng số tiền mà doanh nghiệp hỗ trợ phí COD cho khách hàng

 • Chiết khấu: Tổng số tiền mà doanh nghiệp chiết khấu cho khách hàng

 • Doanh số tạm tính ( trừ chiết khấu) = Doanh số tạm tính - chiết khấu

Doanh số thực tế = Doanh số tổng - Phí COD - Hỗ trợ COD - Chiết khấu(CK)

 • KPI doanh số: Admin thiết lập KPI doanh số cho từng marketing

 • Tỷ lệ (%): Là tỷ lệ đạt KPI = Doanh thu tạm tính / KPI doanh số

Updated 10/2020

Last updated