89. Làm thế nào để cấu hình Notification có âm thanh

Sử dụng tài khoản Admin vào 1.6 Cấu hình chức năng

Lựa chọn mục C16. File âm thanh thông báo khi có thông báo mới

Chọn File âm thanh và bấm Upload Âm thanh

Sau đó bấm Cập nhật

Khi có thông báo mới, sẽ có âm thanh phát kèm

Nếu không có nhu cầu sử dụng âm thanh thông báo nữa cũng như muốn đổi Âm thanh khác, Admin sẽ thao tác bằng cách Xóa file âm thanh cũ đi và Upload lại âm thanh. Sau đó bấm Cập nhật

Last updated