103. [Pushcall] Gọi ra từ Pushsale trả lỗi: Hành động không được cho phép

Nguyên nhân: Cài Pushcall từ web Chrome nhưng trên cài đặt điện thoại không cho phép mở ứng dụng tải từ Chrome

Giải pháp:

Mở Cài Đặt ---> Ứng dụng ---> Quản lý ứng dụng ---> Pushcall

Cài đặt ứng dụng không xác định ---> Tích bật cho phép

Last updated