4. Cập nhật trạng thái care đơn

Mỗi đơn hàng sau khi sale chốt đơn, care đơn có thể cập nhật trạng thái care đơn một cách chủ động, để giúp bản thân cũng như sale nắm được ngay và có hướng xử lý nhanh nhất nếu cần.

3. Chọn Trạng thái care đơn, sau đó bấm Cập nhật

Có 3 trạng thái care đơn, bao gồm:

  • Giao ngay

  • Chờ giao

  • Hoãn giao hàng

Updated 04/2020

Last updated