9. Tính năng Tự động chọn kết quả tác nghiệp theo trạng thái cuộc gọi

Áp dụng cho các đơn vị sử dụng Pushcall và Omicall

Bước 1. Truy cập Tài khoản Admin. Vào mục 9.1 Tổng đài -> 9.1.6 Cài đặt tổng đài

-> Hiển thị popup Cập nhật tổng đài -> Admin chọn Kết quả tác nghiệp liên kết với trạng thái Gọi ra (Outgoing call) và Không nghe máy (Not answer call) -> Ấn Liên kết.

Các Kết quả tác nghiệp được chọn cần được cấu hình luồng tác nghiệp ở 1.8.2. Trường hợp Admin map kết quả tác nghiệp nhưng chưa cấu hình luồng tác nghiệp, thì trạng thái sẽ không tự động map theo.

Bước 3. Sau khi Admin map trạng thái cuộc gọi với KQ Tác nghiệp. Sale thực hiện thao tác gọi ở màn 4.1 Tác nghiệp Sale -> Lịch sử cuộc gọi cập nhật tại 9.1.4 Quản lý lịch sử cuộc gọi -> KQ Tác nghiệp sẽ hiển thị theo trạng thái cuộc gọi.

Ví dụ 1:

+ Map trạng thái gọi ra với Kết quả Tác nghiệp Hài lòng

+ Sale thao tác gọi ở 4.1 và khách hàng nghe máy:

+ Lịch sử cuộc gọi ở 9.1.4 hiển thị Kết quả Đã gọi ra (Outgoing call)

+ Quay lại màn 4.1 Tác nghiệp Sale -> KQ Tác nghiệp tự động map theo trạng thái cuộc gọi (Hiển thị dòng ghi chú trạng thái cập nhật tự động theo trạng thái cuộc gọi)

Đối với trường hợp trạng thái Gọi ra map với kết quả Chốt đơn, trạng thái Không nghe máy với kết quả Không nghe máy và contact đang trong thời gian chuyển luồng tác nghiệp:

Lần 1 khách hàng không nghe máy -> Kết quả tác nghiệp hiển thị Không nghe máy -> Chuyển tác nghiệp (sau 6 phút)

Lần 2 : Sale gọi lại sau 2 phút (contact đang trong thời gian chuyển tác nghiệp)-> Khách nghe máy -> Kết quả tác nghiệp chuyển sang Chốt đơn (bỏ qua việc đang trong thời gian chuyển luồng tác nghiệp)

Last updated