Dành cho kho vận

Tài khoản kho có thể cập nhật trạng thái đơn hàng trực tiếp bằng cách quét mã QR hoặc quét mã vạch để chuyển trạng thái đơn hàng

Tài khoản Kho có thể cập nhật đơn hàng ở các trạng thái: Đã lấy hàng, Đã hoàn, Đối soát đơn.

Các bước thực hiện:

  1. Đăng nhập vào App Pushsale bằng tài khoản Kho

  2. Lựa chọn trạng thái cần quét mã đơn hàng

  3. Quét mã QR/ mã vạch hoặc nhập mã thủ công

4. Thêm đơn hàng vào danh sách cần chuyển trạng thái

5. Nhập ghi chú (nếu có)

6. Nhấn xác nhận trạng thái cần chuyển đơn hàng

  • Trạng thái sau khi xác nhận hoàn hàng trên Pushsale sẽ được cập nhật tương ứng

  • Khi quét đối soát người dùng có thể tích vào nút đối soát /bỏ đối soát cho đơn hàng

Lưu ý:

  • Để tối ưu thao tác người dùng tài khoản kho có thể quét hàng loạt đơn hàng sau đó cập nhật trạng thái nhiều đơn hàng cùng một lúc.

  • Tài khoản kho cần được phân quyền đối soát tại mục 1.6 Cấu hình chức năng để có thể thực hiện đối soát trên App Pushsale

  • Nếu đơn vị cấu hình kho chỉ tìm kiếm được data của mình thì tài khoản kho sẽ không thể cập nhật trạng thái đơn của tài khoản kho khác

Last updated