2.1.3 UTM nâng cao

Marketing thường sử dụng UTM Source và UTM Campaign để theo dõi hiệu quả của từng chiến dịch. Tuy nhiên Pushsale cung cấp nhiều hơn 2 chỉ số này.

1. Vào mục 2. Marketing --> 2.1. Marketing Dashboard

3. Phần thông tin hiệu quả Marketing được hiển thị thêm:

  • UTM Medium

  • UTM Term

  • UTM Content

Chú ý: Quý khách có thể tạo link chứa UTM bằng cách truy cập vào link sau

https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/

Updated 04/2020

Last updated