1. Tạo kết nối trên Pushsale

Bước 1. Tạo kết nối trên Pushsale

Điền thông tin để tạo nguồn mới:

  • Loại kết nối: PartnerShip

  • Tên nguồn dữ liệu: Tên của Link Affiliate

  • URL nguồn dữ liệu: Đường dẫn trang web

  • Kênh quảng cáo: Google Ads

  • Sản phẩm: Phân quyền sản phẩm được chạy

  • Ưu tiên sale: Phân quyền sale được chia data

5. Copy Token

Last updated