2.6.3.6 Kết nối Bot Bán Hàng

Pushsale đã liên kết với ứng dụng chatbot của Bot Bán Hàng. Sau khi người dùng liên kết thành công, các contact từ chat theo kịch bản Bot Bán Hàng sẽ chuyển từ Facebook sang hệ thống Pushsale.

Bước 1. Thực hiện trên https://pushsale.vn

Điền thông tin để tạo nguồn mới:

 • Loại kết nối: PartnerShip

 • Tên nguồn dữ liệu: Tên của Fanpage_Tên Bot

 • URL nguồn dữ liệu: Đường dẫn về fanpage

 • Kênh quảng cáo: Facebook Ads

 • Sản phẩm: Phân quyền sản phẩm được chạy

 • Ưu tiên sale: Phân quyền sale được chia data

5. Copy Url kết nối

Bước 2. Thực hiện trên https://botbanhang.vn/page

Sau đó bấm vào biểu tượng Chatbot và chọn Kịch bản, như hình sau:

Lưu ý: Anh/Chị cần sử dụng gói LOYALTY để có thể kết nối với Pushsale

2. Để contact về được Pushsale thì cần ít nhất 2 thông tin: Họ tên và số điện thoại

 • Họ tên: Sử dụng trường name

 • Số điện thoại: Sử dụng trường phone

Ngoài ra, Anh/Chị còn có thể thêm các trường thông tin khác như:

 • Địa chỉ: Sử dụng trường address

 • Tin nhắn: Sử dụng trườngmessage

Cách làm:

2. Kết nối API với Pushsale

Cách làm: Tạo 1 câu hỏi cuối cùng, chọn loại Gửi yêu cầu

 • Chọn phương thức GET

 • Copy Url kết nối trên Pushsale và dán vào ô Đường dẫn

 • Muốn truyền thông tin nào sang Pushsale, anh chị hãy gõ thêm vào API theo định dạng:

?name={{trường số 1}}&phone={{trường số 2}}&address={{trường số 3}}

Ví dụ:

https://pushsale.vn/ld-api/lid/58787/sc/25558?name={{name}}&phone={{phone}}&address={{address}}&message={{message}}

3. Sau đó bấm Lưu

Vậy là Anh/Chị đã hoàn tất thiết lập kết nối PushsaleBot Bán Hàng.

Bước 3. Kiểm tra contact về Pushsale qua kịch bản Bot Bán Hàng

2. Thực hiện trả lời theo kịch bản

3. Kiểm tra tại màn hình Hồ sơ khách hàng của Pushsale để kiểm tra số về hệ thống.

Last updated