1.4.3 Kết nối Giao hàng tiết kiệm

Sau khi API với Pushsale, kế toán đăng đơn lên sẽ tự động gửi thông tin đến GHTK, đơn vị giao vận sẽ chuyển hàng cho khách. Tình trạng gửi hàng sẽ được cập nhật thường xuyên.

Video hướng dẫn: Xem Tại đây

Bước 2: Tại cấu hình giao hàng, chọn GIAO HÀNG TIẾT KIỆM ; điền đầy đủ các trường thông tin sau:

  • Tài khoản

  • API Token

  • Thời gian lấy hàng

  • Phương thức lấy hàng

Sau đó bấm nút Kết nối

Lưu ý: Anh/Chị có thể xem hướng dẫn chi tiết tại ô màu vàng

Pushsale chỉ có thể hiển thị một số trạng thái đơn hàng mà GHTK cho phép gửi về, chi tiết như sau:

Trạng thái trên GHTK

Trạng thái trên Pushsale

Chưa tiếp nhận

Đã đăng

Đã tiếp nhận

Đã đăng

Đang lấy hàng

Đã lấy hàng

Đã lấy hàng

Đang giao hàng

Đang giao hàng

Đã giao hàng

Đã giao hàng

Đã đối soát

Đã thanh toán

Trả hàng

Đã hoàn

Updated 08/2020

Last updated