4. Kết nối tài khoản giao hàng trên mỗi kho

Đối với các đơn vị có nhiều kho, mỗi kho có các tài khoản giao hàng khác nhau để dễ quản lý, Anh/Chị hãy sử dụng chức năng này.

Lúc này, Anh/Chị tiếp tục thao tác kết nối với các đơn vị giao vận giống như sau:

Nếu:

  • Kho thiết lập tài khoản giao hàng tại 5.2 Danh sách kho

  • Admin thiết lập tài khoản giao hàng tại 1.4. Đơn vị giao hàng

Thì hệ thống sẽ ưu tiên đăng đơn lên tài khoản giao hàng của kho, thay vì tài khoản giao hàng của đơn vị.

Nếu kho không thiết lập tài khoản giao hàng thì sẽ đăng đơn lên tài khoản giao hàng của đơn vị

Updated 04/2020

Last updated