32.Xem báo cáo đơn hàng theo tỉnh thành

Tài khoản xem được báo cáo : CEO, Admin, Kế toán

  1. Đối với tài khoản quyền CEO, Admin vào menu chọn 8. Báo cáo thống kê ---> 8.5 Quản trị ---> 8.5.8. Báo cáo doanh số V2 Đối với tài khoản quyền Kế toán thì truy cập vào mục 6.3.3 Báo cáo doanh số V2

  2. Tại đây, anh/chị click vào bộ lọc và chọn 9. Tỉnh/Thành phố ---> Tìm kiếm

Hệ thống sẽ trả về báo cáo đơn hàng thống kê theo tỉnh thành.

Last updated