69. Thay đổi thời gian chuyển luồng tác nghiệp như thế nào ?

Trong quá trình sử dụng nhân viên sale hoặc chăm sóc khách hàng muốn đề xuất thay đổi lại thời gian thực hiện đếm ngược đến công việc tiếp theo tại mục 4.1 khi đã lựa chọn xong kết quả

Cách thực hiện:

Lưu ý: chỉ tài khoản admin thực hiện được

Bước 1: Truy cập mục 1.8.1 khai báo thời gian tương ứng

Bước 2: Sử dụng tài khoản admin truy cập mục 1.8.2 khai báo tác nghiệp sale và lựa chọn tích vào các tác nghiệp muốn sửa lại thời gian để thay đổi (chỉ tài khoản admin có thể truy cập)

Last updated