3. Báo cáo kinh doanh hệ thống

Báo cáo giúp kho xem được các chỉ số đơn chốt, số điện thoại, doanh số, tỷ lệ doanh số tb/sl kho theo kho.

Last updated