4. Biểu đồ xu hướng

Báo cáo biểu đồ thể hiện xu hướng tăng giảm và sự so sánh các chỉ số theo thời gian: ngày, tuần, tháng. Tài khoản Admin và CEO được phân quyền xem báo cáo này.

Định nghĩa các kiểu ngày trong báo cáo xem tại đây

  1. Chọn lọc biểu đồ theo tháng, tuần

  2. Lựa chọn 1 trong 11 biểu đồ để so sánh

  3. Lựa chọn để so sánh với các khoảng thời gian khác

Updated 04/2020

Last updated