Thay đổi cấu hình liên kết ladipage

Hiện tại Pushsale có một số thay đổi liên quan tới ladipage như sau :

1.Thay đổi cấu trúc của Url kết nối : + Cấu trúc cũ : https://pushsale.vn/ld-api/lid/74090/sc/11581 + Cấu trúc mới : https://apildp.pushsale.vn/Contact/ReceiveData/ld-api/lid/74090/sc/11581

2. Cấu hình ladipage:

Anh/Chị hãy thực hiện như sau:

Bước 1: Vào phần chỉnh sửa trang ladipage, bấm vào Form, chọn Lưu Data --> chọn cấu hình đã thiết lập trước đó

Chọn Làm mới lại danh sách, chọn đúng API vừa cập nhật ở bước 3. Sau đó, bấm nút Cập nhật

Bước 5. Thực hiện Xuất bản.

Lưu ý:

+ Tại bước 3 mục API URL anh/chị hãy kiểm tra đúng với cấu trúc mới.

+ Tại mục API Content Type có thể chọn 1 trong 3 giá trị x-www-form-urlencoded, multipart/form-data, application/json nhưng hiện tại Pushsale ưu tiên lựa chọn application/json

Last updated