Tỉ lệ hoàn thành KPI doanh số của từng nhân sự đang như thế nào ?

Video hướng dẫn: Xem Tại đây

1. Vào mục 8.5.2 CEO Dashboard V2-> Lựa chọn Khoảng thời gian -> Bấm Tìm kiếm

2. Xem cột :

  • KPI: Mốc doanh số cần đạt được của từng nhân sự được Admin thiết lập

  • Tỉ lệ hoàn thành KPI: % hoàn thành tương ứng với khoảng thời gian

Tips:

Nếu tỉ lệ hoàn thành KPI thấp cần xem lại các chỉ số khác đang gây ảnh hưởng đến KPI để đánh giá nguyên nhân ( VD: tỷ lệ chốt, giá trị trung bình đơn, số contact nhận được,...)

Last updated