Xem danh sách những số sale chưa liên hệ như thế nào?

Video hướng dẫn: Xem Tại đây

1. Tại mục 4.1 Tác nghiệp Telesale -> Chọn bộ lọc Trạng thái tác nghiệp -> Chọn Chưa tác nghiệp -> Nhấn tìm kiếm

2. Hệ thống hiển thị tất cả các số Chưa tác nghiệp.

Tips:

  • Ưu tiên liên hệ các contact ở tác nghiệp có khả năng ra đơn cao nhất (Khách mới, gọi lần 1, khách hẹn gửi hàng...)

  • Lượng contact chưa tác nghiệp được thể hiện bên cạnh tên tác nghiệp (hình ảnh) Ví dụ: Gọi lần 1 (15/20) tức là telesale có 15 contacts chưa liên hệ trên tổng số 20 contacts ở tác nghiệp Gọi lần 1

Last updated