135. Các phương án chia số cho sale thông qua Extension Pancake

Để thực hiện chia số cho sale thông qua Extension Pancake có 3 cách Cách 1: Chia đều các sale Lựa chọn này cho phép khi data về Pushsale sẽ ưu tiên chia đều cho các sale đủ điều kiện nhận số ( Phân quyền trong nguồn, sản phẩm, ... ) Cách 2: Chia về chính mình Lựa chọn này cho phép khi data về Pushsale sẽ ưu tiên chia cho người dùng tạo đơn Cách 3: Chỉ định người nhận số Lựa chọn này cho phép khi data về Pushsale sẽ ưu tiên chia về người được ấn định nhận số

Last updated