3. Lịch sử nhập, xuất kho

Giúp kế toán quản lý, thống kê việc nhập hàng và bán hàng mỗi ngày của từng kho

1. Chọn mục 5.3. Nhập, xuất kho --> Lịch sử xuất nhập kho màn hình sẽ xuất hiện thống kê toàn bộ các sản phẩm được bán trong ngày hôm đó.

2. Chọn bộ lọc: Chọn thời gian --> Chọn kho cần kiểm tra --> Chọn Nghiệp vụ nhập kho hoặc xuất kho --> Chọn chế độ tự động hoặc thủ công --> Tìm kiếm

3. Theo dõi báo cáo xuất nhập theo ngày

Các quy ước của lịch sử xuất nhập:

 • Thủ công: Do kho vận tự thêm hàng vào

 • Tự động: Do kế toán đối soát hàng hoàn/ hủy hoặc Sale chốt đơn là hệ thống tự động trừ 1 sản phẩm trong kho

Lưu ý:

Số lượng chờ xuất bao gồm các trạng thái: Chốt đơn, chờ vận đơn, giao ngay, hoãn giao hàng.

Số lượng hủy chờ xuất bao gồm các trạng thái: Hủy chốt đơn, hủy vận đơn, không lấy được hàng

Số lượng xuất bán hàng bao gồm các trạng thái: Đăng đơn, đang lấy hàng, đã lấy hàng, đang giao hàng, đã giao hàng, không giao được, yêu cầu giao lại, đang hoàn, bồi hoàn, đã thanh toán

4. Ý nghĩa của các nghiệp vụ

Nghiệp vụ kho:

 1. Nhập kho

 2. Xuất kho

 3. Xuất kho nội bộ

 4. Hủy xuất

Các quy tắc trong nghiệp vụ kho:

 • Nhập kho = +1 trong số lượng xuất/ nhập

 • Xuất kho = -1 trong số lượng xuất/ nhập

 • Xuất hủy = -1 trong số lượng nhập/xuất

 • Xuất kho nội bộ = -1 trong số lượng nhập/xuất

 • Nhập kho nội bộ = +1 trong số lượng nhập/xuất

 • Chờ xuất = +1 trong số lượng chờ xuất

 • Hủy chờ xuất = -1 trong số lượng chờ xuất

 • Xuất bán hàng = -1 trong số lượng xuất/ nhập và -1 trong số lượng chờ xuất kho

 • Hủy xuất bán hàng = +1 trong số lượng xuất/ nhập và +1 trong số lượng chờ xuất kho

 • Nhập hoàn = +1 trong số lượng xuất/ nhập

 • Hủy nhập hoàn = -1 trong số lượng xuất/ nhập

Lưu ý: Các đơn ở trạng thái đã hoàn cần tick đối soát nội bộ để tự động cộng tồn số lượng sản phẩm vào kho

Last updated