9. Làm thế nào để đối soát đơn?

Có 2 cách để đối soát đơn: 1. Đối soát bằng cách copy mã vận đơn. Chi tiết xem tại https://docs.pushsale.vn/6.-ke-toan/6.1.-doi-soat-don (mục 3) 2. Đối soát bằng excel. Chi tiết xem tại https://docs.pushsale.vn/6.-ke-toan/6.1.-doi-soat-don (mục 4) Anh/Chị lưu ý là chỉ đối soát được với đơn ở trạng thái: hủy vận đơn, đã thanh toán, đã giao hàng, giao hàng 1 phần, đã hoàn.

Last updated