1.3.1.3 Import excel sản phẩm

Để thuận tiện cho việc khách hàng có nhu cầu thêm nhiều sản phẩm lên hệ thống, Pushsale cung cấp chức năng Import excel dành cho khách hàng

1. Truy cập vào tài khoản admin

Nếu muốn xuất File Excel danh sách sản phẩm có trong hệ thống, tích vào nút Export sản phẩm --> Tải mẫu Excel

4. Điền thông tin vào file excel mẫu

 • Mã sản phẩm - Không bắt buộc

 • Tên sản phẩm gốc - Bắt buộc

 • Giá trị thuộc tính 1; Giá trị thuộc tính 2 - Không bắt buộc

 • Giá nhập - Không bắt buộc

 • Giá bán - Bắt buộc

 • Khối lượng - Bắt buộc

 • Tên phân loại - Không bắt buộc

 • Marketing username - Không bắt buộc

 • Sale username - Không bắt buộc

 • CSKH username - Không bắt buộc

Lưu ý:

 • Các trường Giá trị TT1, Giá trị TT2 cần nhập tên thuộc tính sản phẩm vào phần màu xanh, và nhập tên thuộc tính giá trị vào mỗi dòng của sản phẩm. Nếu nhập tên không giống với dữ liệu đã có sẵn trên hệ thống thì sẽ được tự động tạo thêm.

 • Trường Tên phân loại: nếu nhập tên không giống với dữ liệu đã có sẵn trên hệ thống thì sẽ được tự động tạo thêm.

Lưu ý: Khi import sản phẩm không có thuộc tính thì cần xóa tên tiêu đề 2 cột thuộc tính thì mới import được

5. Chọn file Excel và bấm Upload

6. Kiểm tra các sản phẩm không hợp lệ

Các sản phẩm không hợp lệ, nên xóa trước khi upload file mới

7. Chọn Hoàn tất import để nhập sản phẩm vào hệ thống

Lưu ý :

 • Chỉ import file excel dưới 1000 dòng

 • Nếu mã sản phẩm import trùng với mã đang có trên hệ thống sẽ thực hiện cập nhật bản ghi thay vì thêm mới

Update 03/2021

Last updated