27. Marketing không xem được data của mình hoặc bị ẩn mất data tại 2.3 Hồ sơ khách hàng?

Lý do cho trường hợp này thường xảy ra khi tài khoản marketing được tích lên thành trưởng nhóm tại 1.2.1 (Marketing leader) nhưng lại không được tạo nhóm marketing riêng tại 1.2.2. Lúc này tài khoản marketing leader sẽ xem theo báo cáo của nhóm marketing nên nếu không có nhóm thì sẽ hiển thị trạng thái trống data tại 2.3

Có 2 cách để xử lý trong trường hợp này Cách 1: Truy cập 1.2.1 tắt chức chức năng trưởng nhóm của tài khoản Marketing Leader đi

Cách 2: Truy cập 1.2.2 và tạo thêm 1 nhóm marketing và thêm tài khoản marketing hiện tại vào làm leader của nhóm đó

Last updated