1.6.17 Phân nguồn cho Marketing

1. Khi một source/landing Facebook tự động về (có thể chưa được gán cho marketing nào) thì marketing đầu tiên vào chỉnh sửa sẽ được gán phụ trách source/landing tự động này

page1.6.17.1 Gán Source Facebook cho Marketing

2. Trường hợp marketing này lưu nhầm source/landing tự động của marketing khác, Admin sẽ được phép đổi lại marketing của source/landing tự động đó

page1.6.17.2 Admin đơn vị đổi Marketing của Source Facebook

Last updated