Cấu hình SMS

Cấu hình tin nhắn mẫu cho SMS

  1. Bấm vào ô chọn loại anh/chị muốn thiết lập tin nhắn mẫu: SMS

Có thể tự tạo mẫu tin nhắn riêng cho đơn vị: để tạo mẫu tin nhắn vui lòng sử dụng các giá trị cố định sẵn được cung cấp bởi Pushsale để ghép với nội dung

Ví dụ: "Xac nhan don hang : {ma_don_hang} San pham {san_pham} So luong {so_luong} Lien he {so_dt_don_vi}"

Last updated