Tại sao lại lệch phí vận chuyển khi lên đơn từ PS sang đơn vị vận chuyển ?

Khi lên đơn từ Pushsale sang đơn vị vận chuyển hay bị lệch phí vẩn chuyển:

  • Khi lên đơn người dùng nhập cân nặng nhưng sang đơn vị vận chuyển họ cân lại bị lệch do đó phí vận chuyển bị tăng do cân nặng chênh lệch.

  • Khi thiết lập thông tin người gửi: Địa chỉ kho lấy hàng khác với thông tin cửa hàng trên đơn vị vận chuyển cũng dẫn đến việc phí vận chuyển bị lệch.

Last updated