Một số lỗi từ facebook cần kết nối lại

Nếu Anh/Chị thấy số từ facebook không về, hãy kiểm tra tại màn Danh sách fanpage để kiểm tra có báo các lỗi sau hay không. Nếu có, hãy Remove account và kết nối lại.

Access Token thường sẽ hết hạn sau 1 tháng. Anh/Chị vui lòng kết nối lại để tránh việc contact không về hệ thống.

Nếu Anh/Chị thấy phần danh sách có báo lỗi đỏ như hình bên dưới, thì contact sẽ không thể về hệ thống. Người dùng cần Remove account và kết nối lại

1 . Lỗi Session không hợp lệ

Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.

2. Không được cấp quyền

Error validating access token: The user has not authorized application 2717452188289207

3. Lỗi hết hạn session

Error validating access token: Session has expired on Friday, 12-Jun-20 05:00:26 PDT. The current time is Monday, 06-Jul-20 02:43:49 PDT.

4. Lỗi khi người đăng xuất khỏi ứng dụng hoặc thay đổi mật khẩu của họ

Error validating access token: The session is invalid because the user logged out.

5. Lỗi bị check point tài khoản

Error validating access token: The user has not authorized application 2717452188289207.

6. User đã kết nối FB trước đó bị mất quyền hoặc bị tắt xác thực 2 lớp

The user must be an administrator, editor, or moderator of the page in order to impersonate it. If the page business requires Two Factor Authentication, the user also needs to enable Two Factor Authentication.

7. Lỗi bỏ phân quyền khỏi app pushsale trên Facebook

The 'manage_pages' permission must be granted before impersonating a user's page

Last updated