9. Biên bản giao hàng

Sử dụng trong trường hợp bên đơn vị và giao vận và nhà cung cấp muốn làm biên bản mỗi khi giao nhận các đơn hàng.

2. Tích chọn vào các đơn cần đưa vào biên bản giao hàng

5. Chọn Đơn vị giao hàng, nhập ghi chú sau đó bấm nút Thêm mới

6. Tiếp theo, bấm nút Thêm vào Biên bản để thêm các đơn đã tích chọn tại bước 2 vào Biên bản giao hàng

Tôi muốn thêm 1 số đơn khác vào Biên bản đã tạo thì phải làm thế nào?

Để thêm một số đơn khác vào Biên bản đã tạo, Anh/Chị cần thực hiện như sau:

Yêu cầu: Biên bản ở trạng thái "Đang tạo". Nếu biên bản ở trạng thái "Đã chốt" thì cần chuyển về trạng thái "Đang tạo" mới có thể chỉnh sửa

1. Tại màn hình Thủ kho tác nghiệp, tích chọn vào các đơn cần đưa thêm vào biên bản giao hàng

3. Hộp thoại Thêm đơn vào biên bản được hiển thị. Chọn Biên bản muốn thêm, sau đó bấm nút Thêm vào Biên bản

Tôi muốn xóa 1 số đơn đã thêm vào Biên bản thì phải làm thế nào?

Để thêm một số đơn khác vào Biên bản đã tạo, Anh/Chị cần thực hiện như sau:

Yêu cầu: Biên bản ở trạng thái "Đang tạo". Nếu biên bản ở trạng thái "Đã chốt" thì cần chuyển về trạng thái "Đang tạo" mới có thể chỉnh sửa

2. Bấm vào tên quản lý của Biên bản muốn chỉnh sửa

3. Tại hộp thoại Biên bản chi tiết, hãy xóa những đơn muốn bỏ khỏi danh sách.

Last updated