Làm thế nào để đối chiếu hàng hoàn với đơn vị giao vận

1. Mở app Pushsale đăng nhập tài khoản Kho.

2. Chọn Tab Quét hoàn hàng

3. Chọn Quét đơn hàng và tiến hành quét mã vạch

4. Bóc hàng kiểm tra.

5. Tích đối soát và ấn xác nhận hoàn hàng.

Tips: Nên kiểm tra hàng hoàn trước khi tích đối soát.

Last updated