2. Bảng tổng hợp chốt đơn

Báo cáo thống kê số lượng số contact, chốt đơn, doanh số... của sale trong khoảng thời gian được chọn.

Để xem tổng hợp chốt đơn ta dùng tài khoản Admin hoặc Telesale Leader vào mục 4.5 Báo cáo ---> 4.5.2 Bảng tổng hợp chốt đơn

Trong đó:

  • Số contact được tính theo ngày sale nhận data

  • Số chốt đơn tính theo ngày sale chốt đơn

  • Các đơn đã chốt ở trạng thái "Hủy vận đơn", "Đã hoàn" sẽ không được tính là chốt đơn

Last updated