5.1 Xử lý đơn hàng

Thực hiện các tác nghiệp Đăng đơn/Hủy đơn hàng, Cập nhật trạng thái giao hàng và In đơn - Xuất Exel

2. Thực hiện các thao tác xử lý đơn hàng

Updated 10/2021

Last updated