Links
Comment on page

5.1 Xử lý đơn hàng

Thực hiện các tác nghiệp Đăng đơn/Hủy đơn hàng, Cập nhật trạng thái giao hàng và In đơn - Xuất Exel
1. Vào menu
, chọn 5. Kho vận --> 5.1 Xử lý đơn hàng
2. Thực hiện các thao tác xử lý đơn hàng
Updated 10/2021