94. Làm thế nào hiển thị tên sale trên phiếu gửi hàng

Trên thực tế, trong phần bổ sung thông tin phiếu gửi hàng không có mục: Tên sale phụ trách

Tuy nhiên, để có thể thêm tên Sale vào phiếu gửi hàng, anh/chị có thể điền tên sale vào cột số điện thoại Sale và click chọn "Hiển thi SDT của Sale" tại mẫu in. Chọn 1. Quản trị ---> 1.2 Nhân sự ---> 1.2.1 Danh sách nhân viênTại đây, anh chị bổ sung thông tin vào cột "Số điện thoại" cho nhân sự sale

Sau khi bổ sung thêm thông tin Sale, anh chị vào 5. Kho ---> 5.1 Đăng đơn -> In đơn

Sau khi anh/chị click vào "Hiển thị SDT của sale" và bấm cập nhật, trên mẫu đơn sẽ có thông tin tên sale kèm số điện thoại

Last updated